Ліберальна партія України (ЛПУ), як неприбуткова організація, має право, ґарантоване Законом України “Про політичні партії в Україні”, отримувати внески щодо підтримки завдань, викладених у Статуті ЛПУ.
Надання матеріальної та фінансової підтримки ЛПУ здійснюється у формі внесків: грошових коштів чи майна, спонсорстві третіми особами заходів на підтримку ЛПУ та всіх інших форм внесків, викладених у згаданому Законі.
 Звертаємо увагу, що грошові кошти, як внесок, можна перахувати через банківські установи, надавши працівникові банку громадянський паспорт та заяву, строго дотримуючись вимог Закону.
Тобто.

Будьмо законослухняними, аби ні вам, ні нам не завдавати клопоту.

Адже, відповідно до статті 15 Закону, не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій:
1). Органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
2). Державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше десяти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави  або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18).
3). Іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства.
4). Незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними об’єднаннями (організаціями).
5). Громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами  України, яких судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом.
6). Іншими політичними партіями.
7). Фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель" (1197-18), - протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його, крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та протягом двох років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період.
8). Фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.


Отож, згідно з частиною шостою статті 15 Закону, разом з платіжним документом на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії до установи банку України чи відділення зв’язку, подається письмова Заява про відсутність обставин, передбачених частинами першою-третьою цієї статті, наявність яких є підставою для відмови у прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску.
ЗАЯВА подається за формою, затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції.


Без подання такої ЗАЯВИ платіжний документ на здійснення грошового внеску не приймається.


Отже, установа банку України чи відділення зв’язку приймає від клієнта платіжний документ на здійснення грошового переказу щодо підтримки політичної партії лише за умови одночасного подання цим клієнтом Заяви за формою, згаданою вище.


Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від громадянина України протягом одного року не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.
Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на підтримку політичної партії від юридичної особи протягом року не може перевищувати восьмисот розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.